Goose Goose Duck鹅鸭杀小丑是什么 小丑角色详解

Goose Goose Duck鹅鸭杀小丑是什么角色呢?很多玩家还不知道,下面给大家带来的是Goose Goose Duck鹅鸭杀小丑角色详解。

Goose Goose Duck鹅鸭杀小丑是什么

Goose Goose Duck鹅鸭杀

Goose Goose Duck鹅鸭杀小丑其实就是呆呆鸟这类角色,呆呆鸟需要装作鸭子被票出去才能胜利,所以俗称的小丑一般就是呆呆鸟