Goose Goose Duck鹅鸭杀刺客技能详解 刺客怎么玩

Goose Goose Duck鹅鸭杀刺客技能是什么呢?很多玩家还不知道刺客怎么玩,下面给大家带来的是Goose Goose Duck鹅鸭杀刺客技能详解。

Goose Goose Duck鹅鸭杀刺客怎么玩

Goose Goose Duck鹅鸭杀

Goose Goose Duck鹅鸭杀

Goose Goose Duck鹅鸭杀刺客技能是在每场游戏有两次机会,可以在会议阶段杀人,需要猜中对方的身份,如果正确击杀成功,错误自己死亡